MOC – javno naznanilo

13:59

Na podlagi 50., 60., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi

1/ Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kompleksa I. gimnazije v Celju

2/ Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dečkovo naselje – območje DN 10

I.
Predmet sprememb in dopolnitev obeh odlokov so dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev. Spremembe obeh prostorskih aktov se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, zato v skladu s 53. in 54. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 – skl. US, 76/2014 – odl. US, 14/2015 – ZUUJFO) potekajo po skrajšanem postopku.

II.
Gradivo bo javno razgrnjeno od 26. 5. 2017 do vključno 9. 6. 2017:

  • v prostorih Mestne občine Celje, Oddelka za okolje in prostor ter komunalo, na Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, soba za stranke, III. nadstropje, Trg celjskih knezov 9, Celje,

  • na sedežu Mestne četrti Kajuh, Malgajeva ulica 4, 3000 Celje, gradivo pod točko 1,

  • na sedežu Mestne četrti Dečkovo naselje, Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje, gradivo pod točko 2.

III.
Javna obravnava bo 30. 5. 2017 v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, s pričetkom ob 14. uri za točko 1 in ob 15. uri za točko 2.

IV.
(1) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnitev prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 9. 6. 2017 podajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, ali pa na elektronski naslov [email protected], pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »JR I. gimnazija« za točko 1 in »JR DN 10« za točko 2.

(2) Javno naznanilo se objavi na spletnih straneh MOC in na krajevno običajen način.

(3) Mestna občina Celje bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletnih straneh Mestne občine Celje: http://moc.celje.si/moc_planiranje_stalisca in na mestih javne razgrnitve.

(4) Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na spletnih straneh Mestne občine Celje in na mestih javne razgrnitve. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Številka: 3505-6/2017, 3505-4/2017

Datum: 17. 5. 2017

Bojan Šrot
župan

 

Deli