Pravila za sodelovanje v nagradni igri »Naj maturantka in naj maturant 2018«

  20:59

  PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
  »NAJ MATURANTKA IN NAJ MATURANT 2018«

  1. člen
  (splošne določbe)

  1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »NAJ MATURANTKA IN NAJ MATURANT 2018« (v nadaljevanju: nagradna igra).
  2. Organizator nagradne igre je NT&RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).
  3. Podeljevalca nagrad v nagradni igri sta:
   AC FRI-Mobil, d. o. o., Dečkova cesta 43, 3000 Celje (nagrada: skuter Suzuki) in
   EUROMAKT Center, družba za upravljanje, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana (nagrada: električna rolka)
   (v nadaljevanju: podeljevalca).
  4. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh: nt-rc.si.

  2. člen
  (trajanje nagradne igre)

  1. Nagradna igra traja od 1. februarja 2018  do 22. junija 2018.

  3. člen
  (pogoji sodelovanja)

  1. V nagradni igri sodelujejo maturanti iz različnih srednjih šol s Celjskega, ki so se odločile za sodelovanje.
  2. Zmagovalca finalnega dela se bosta pomerila za privlačni nagradi – skuter Suzuki in električno rolko, in sicer na prireditvi »City band 2018 in »Naj maturantka in naj maturant 2018«, ki bo 22. junija 2018 na Glavnem trgu v Celju.
  3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

  4. člen
  (način sodelovanja v nagradni igri)

  1. Bralci Novega tednika lahko s kuponi, ki so od začetka februarja do 15. junija 2018 objavljeni v časopisu Novi tednik v sklopu akcije »Naj maturantka in naj maturant 2018«, glasujejo za kandidata – maturanta, ki je predstavljen s portretno fotografijo. V eni od izdaj časopisa pa je tudi na večji fotografiji v maturantski opravi (glede na objavljen vrstni red kandidatov). Na enem kuponu se lahko glasuje le za enega naj maturanta ali naj maturantko. Tisti maturant in tista maturantka, ki do konca glasovanja zbereta največ glasov, se uvrstita v finalni majski krog tekmovanja.
  2. Februarja je objavljen prvi krog kandidatov, marca in aprila še naslednja dva. Vsak mesec sta znana dva finalista. Vseh šest se v končnem obračunu pomeri od maja do 15. junija 2018.
  3. Sto točk učiteljev – razrednik ali učiteljski zbor lahko izbranemu kandidatu (le enemu!) iz posameznega maturantskega razreda dodelita dodatnih sto točk za njegovo učno in delovno uspešnost. Svojo odločitev nam morata sporočiti na elektronski naslov [email protected].
  4. Na zaključni prireditvi »City band 2018 in Naj maturantka in naj maturant 2018« bosta zmagovalca (maturantka in maturant) odgovorila na 3 (tri) zastavljena vprašanja. Kdor bo prvi dvignil roko, bo prvi odgovarjal. V primeru, da bosta oba hkrati dvignila roko in oba pravilno odgovorila, bosta iz posode, v kateri bo 5 (pet) kroglic z listki, vlekla kroglice. Samo na enem bo izpisana glavna nagrada SKUTER SUZUKI. Tisti, ki prvi izvleče kroglico z izpisano glavno nagrado je prejemnik le-te.
  5. Zmagovalec bo prejel glavno nagrado skuter Suzuki, drugo uvrščeni pa električno rolko.
  6. V primeru, da na zaključno prireditev pride le eden, je ta prejemnik glavne nagrade.
  7. V primeru, da na zaključno prireditev ne pride nobeden, komisija izžreba zmagovalca.

  5. člen
  (izključitev vključitve v SMS-klub)

  1. Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

  6. člen
  (nagrada)

  1. Nagradi skuter Suzuki, in električna rolka bosta podeljeni ob zaključku nagradne igre na    prireditvi »City band 2018 in »Naj maturantka in naj maturant 2018«, ki bo 22. junija 2018 na Glavnem trgu v Celju.
  2. Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Podeljevalca nagrade se zavežeta v celoti plačati morebitne davke ali druge javne dajatve (vsak od svoje nagrade).
  3. Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Naj maturantka naj maturant«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
  4. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.
  5. Organizator bo zmagovalni par obvestil, da se udeleži zaključka akcije in se pomeri za glavno nagrado.
  6. Podeljevalec AC Fri-mobil, d. o. o. in zmagovalec se dogovorita za (fizični) prevzem nagrade. Električna rolka bo drugo uvrščenemu izročena na zaključni prireditvi.

  7. člen
  (izključitev odgovornosti organizatorja)

  1. Organizator ni  odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje nagrad. Vse tehnične pomanjkljivosti se rešujejo v pri podeljevalcu.

  8. člen
  (varstvo osebnih podatkov)

  1. Z glasovanjem sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z glasovanjem se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo, da jim organizator po pošti in drugih medijih (gsm, e-pošta pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, nagradnih igrah). Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov [email protected]  pošlje elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
  2. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
  3. Sodelujoči maturanti izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo svoje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti, organizatorja, podeljevalca ter z njimi povezanih tretjih oseb kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh, FB in vseh drugih medijih.
  4. Sodelujoči izrecno soglašajo, da organizator, podeljevalca in z njimi povezane tretje osebe uporabljajo osebne podatke za izvajanje drugih potreb radijskega programa (Radia Celje), časopisa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njihove dejavnosti.

  9. člen
  (dodatne informacije o nagradni igri)

  1. Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
  2. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: [email protected].
  3. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

   

  V Celju, 1. februar 2018

  Direktorica
  Anica Šrot Aužner

  Deli