Pravila za sodelovanje v nagradni igri »Naj maturantka in naj maturant 2019«

14:05

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»NAJ MATURANTKA IN NAJ MATURANT 2019«

banner-teal

1. člen
(splošne določbe)

 1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »NAJ MATURANTKA IN NAJ MATURANT 2019« (v nadaljevanju: nagradna igra).

 2. Organizator nagradne igre je NT&RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator).

 3. Podeljevalca nagrad v nagradni igri sta:

Novatel, d. o. o. Telecom operator, VoIP, retail&wholesale, internet, Bukovžlak 101, 3000 Celje (nagradi: dva telefona Samsung Galaxy S9)

in

EUROMAKT Center, družba za upravljanje, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana (nagrada: Citycentrovi Desetaki)

(v nadaljevanju: podeljevalca).

 1. Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh: http://www.nt-rc.si/novi-tednik/nase-akcije/.

2. člen
(trajanje nagradne igre)

 1. Nagradna igra traja od 7. februarja 2019 do 14. junija 2019.

3. člen
(pogoji sodelovanja)

 1. V nagradni igri sodelujejo maturanti iz različnih srednjih šol s Celjskega, ki so se odločile za sodelovanje, ter bralci Novega tednika, ki bodo s kuponi glasovali za »svojega« kandidata in jih poslali na naslov Novi tednik, Prešernova ulica 19, 3000 Celje (glasovalci).

 2. Zmagovalca (maturanta) finalnega dela bosta prejela privlačni nagradi – telefon Samsung Galaxy S9, izžrebani glasovalec bo prejel Citycentrove Desetake v vrednosti 250 evrov; in sicer na prireditvi »City band 2019 in »Naj maturantka in naj maturant 2019«, ki bo 14. junija 2019 na Glavnem trgu v Celju.

 3. Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

 4. Pogoj za izročitev vseh nagrad je prisotnost nagrajencev na prireditvi iz 2. odstavka tega člena.

4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)

 1. Bralci Novega tednika lahko v vsaki številki s kuponi, ki so od začetka februarja do 6. junija 2019 objavljeni v časopisu Novi tednik v sklopu akcije »Naj maturantka in naj maturant 2019«, glasujejo za kandidata – maturanta, ki je predstavljen s portretno fotografijo. V eni od izdaj časopisa pa je tudi na večji fotografiji v maturantski opravi (glede na objavljeni vrstni red kandidatov). Na enem kuponu se lahko glasuje le za enega naj maturanta ali naj maturantko. Tisti maturant in tista maturantka, ki do konca glasovanja zbereta največ glasov, se uvrstita v finalni majski krog tekmovanja.

 2. Februarja je objavljen prvi krog kandidatov, marca in aprila še naslednja dva. Vsak mesec sta znana dva finalista. Vseh šest se bo v končnem obračunu pomerilo maja 2019.

 3. Sto točk učiteljev – razrednik ali učiteljski zbor lahko izbranemu kandidatu (le enemu!) iz posameznega maturantskega razreda dodelita dodatnih sto točk za njegovo učno in delovno uspešnost. Svojo odločitev nam morata sporočiti na elektronski naslov [email protected].

5. člen
(izključitev vključitve v SMS-klub)

 1. Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS-klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS-sporočil.

6. člen
(nagrada)

 1. Nagrade, telefona Samsung Galaxy S9 in Citycentrovi Desetaki v vrednosti 250 evrov bodo podeljene ob zaključku nagradne igre na prireditvi »City band 2019 in »Naj maturantka in naj maturant 2019«, ki bo 14. junija v središču Celja.

 2. Nagrada ni prenosljiva, zamenljiva ali izplačljiva v denarju. Podeljevalca nagrade se zavežeta v celoti plačati morebitne davke ali druge javne dajatve (vsak od svoje nagrade).

 3. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede podeljevalec nagrade. Ker nagrada presega vrednost 42,00 EUR, so nagrajenci po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžni predložiti davčno številko.

 4. Organizator ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado v akciji »Naj maturantka naj maturant«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.

 5. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Nagrada je neprenosljiva in nespremenljiva.

 6. Organizator bo zmagovalni par in izžrebanega glasovalca obvestil, da se udeleži zaključka akcije.

7. člen
(izključitev odgovornosti organizatorja)

 1. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje nagrad. Vse tehnične pomanjkljivosti se rešujejo v pri podeljevalcu.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)

 1. Z glasovanjem sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne igre. Z glasovanjem sodelujoči dovoljuje, da upravljalec podatkov družba NT&RC, d. o. o., uporablja in shranjuje posredovane osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da sodelujoči dovoljuje uporabo podatkov za pridobivanje novih naročnikov Novega tednika, jih upravljalec obdeluje v te namene. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje elektronsko pošto s svojo telefonsko številko. Organizator bo do 31. 7. 2019 uničil vse podatke sodelujočih v tej nagradni igri.

 2. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 3. Sodelujoči maturanti in izžrebani glasovalec izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo svoje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti, organizatorja, podeljevalcev ter z njimi povezanih tretjih oseb, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh, FB in vseh drugih medijih.

9. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)

 1. Pogoje nagradne igre je treba tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

 2. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov: [email protected]
 3. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo spremembo pravil objavil na spletni strani.

V Celju, 7. februarja 2019

Anica Šrot Aužner
direktorica

Deli