Pravila za sodelovanje v nagradni igri „NA DOPUST S TURISTIČNO AGENCIJO INTELEKTA“

12:14

intelekta1. člen
(Splošne določbe)

 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „NA DOPUST S TURISTIČNO AGENCIJO INTELEKTA” (v nadaljevanju: nagradna igra).
 • Izvajalec nagradne igre je NT&RC d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje (v nadaljevanju: izvajalec).
 • Podeljevalec nagrade je turistična agencija Intelekta M. Sobota d.o.o. Prežihova ul. 5,
  9000 M. Sobota (v nadaljevanju: podeljevalec).
 • Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani http://www.nt-rc.si/radio-celje/pravila-za-sodelovanje-v-nagradni-igri-na-dopust-s-turisticno-agencijo-intelekta/

(Trajanje nagradne igre)

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

 • Nagradna igra traja od vključno 26. 4. 2019 do vključno 25. 5. 2019.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

 • Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
 • Zaposleni s strani izvajalca ter podeljevalca in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji) ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
 • V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
 • Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

 • V programu Radia Celje enkrat dnevno zastavimo nagradno vprašanje.
 • Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.

 

5. člen
(Nagrada in obveznosti)

 • Podeljevalec bo v okviru nagradne igre podelil 30 x po 100 eur popusta ob 30 letnici delovanja Intelekte! S pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje, boste prejeli vrednostni bon v višini 100 eur za poljubne počitnice iz Kataloga Kam na Mediteran 2019, turističe agencije Intelekta.
 • Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. z njo plačati že rezervirani aranžma, ali jo prenesti na naslednje leto..
 • Nagrajenec je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek), skupaj z davčno številko, naslovom in telefonom. Osebni podatki, skupaj z davčno številko in naslovom in telefonom so namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Nagrajenec davčno številko zaupa podeljevalcu.
 • Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5 in 6 pravil nagradne igre, bo izvajalec nagrajence v roku sedmih (7) delovnih dni obvestil o načinu prevzema nagrade.
 • V igri lahko sodelujejo vsi tisti, ki niso še nikoli letovali s turistično agencijo Intelekta v Sredozemlju.
 • Podeljevalec bo, v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo podeljevalec odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.
 • Izvajalec ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Na dopust s turistično agencijo Intelekta«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
 • Izvajalčeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

6. člen
(Varovanje osebnih podatkov)

 • S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.
 • Udeleženec v nagradni igri dovoljuje, tako izvajalcu in podeljevalcu, kot upravljalcema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Izvajalec in podeljevalec se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka v programu Radia Celje, njegovo fotografiranje in snemanje v promocijske aktivnosti izvajalca in podeljevalca, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih.
 • Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, za kar od izvajalca in podeljevalca ne bo zahteval plačila ali odškodnine.
 • Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje pisno na naslov:                  NT&RC d. o. o., Prešernova 19, 3000 Celje ali na [email protected]. Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

7. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

 • Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Celje, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Celje ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni zakonodaji in pravilom nagradne igre.
 • Udeleženci ne smejo reklamirati katerega koli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česar koli, kar bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katero koli osebo ali organ.
 • Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

8. člen
(Izključitev vključitve v SMS klub)

 • Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

9. člen
(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

 • Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršne koli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali motenje delovanja frekvence Radia Celje, spletne strani  http://www.nt-rc.si/radio-celje/, uradne Facebook strani Radia Celje, uradnega Instagram profila Radia Celje, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

10. člen
(Reklamacije)

 • Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: [email protected].

11. člen
(Končne določbe)

 • Za odnose med izvajalcem in poslušalci, ki niso urejeni s temi splošnimi pogoji, se uporablja veljavna zakonodaja RS.
 • Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.
 • Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na http://www.nt-rc.si/radio-celje/pravila-za-sodelovanje-v-nagradni-igri-na-dopust-s-turisticno-agencijo-intelekta/
 • Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 26. 4. 2019 dalje.

NT&RC d. o. o.
Celje, 26. aprila 2019

Deli