Pravila za sodelovanje v nagradni igri „TEENLIFTING CENTER V ŽALCU“

11:27

masaza-obraza1. člen
(Splošne določbe)

2. člen
(Trajanje nagradne igre)

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

 • Nagradna igra traja od vključno 7. 4. 2019 do vključno 12. 4. 2019.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)

 • Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
 • Zaposleni s strani izvajalca ter podeljevalca in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji) ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
 • V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.
 • Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)

 • V programu Radia Celje osemkrat dnevno, od nedelje, 7. 4. 2019, do petka, 12. 4. 2019, predvajamo napovedni spot – Teenlifting center v Žalcu.
 • Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da pošlje svoje ime preko SMS-a na telefonsko številko 031 609 609.
 • Izmed vseh prejetih SMS-ov v petek, 12. 4. 2019, v Jutranjem ritmu izžrebamo dva dobitnika nagrade.
 • Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.
 • Poslano sporočilo na telefonsko številko 031 609 609 bo obračunano po trenutnem veljavnem ceniku mobilnega operaterja.

5. člen
(Nagrada in obveznosti)

 • Podeljevalec bo v okviru nagradne igre podelil dve (2) nagradi. 2 x lepotni tretma – TEENLIFTING OBRAZA za eno osebo ( vsak nagrajenec prejme 1 x lepotni tretma – TEENLIFTING OBRAZA za eno osebo).
 • Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo storitev in ni prenosljiva.
 • Žrebanje bo izvedeno na sedežu družbe izvajalca in ne bo javno.
 • Izvajalec bo izžrebanega poslušalca poskušal priklicati na nagrajenčevo telefonsko številko, z namenom, da ga obvesti o nagradi.
 • V primeru, da se poslušalec  ne javi v času 30 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani.
 • Nagrajenec je dolžen pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek), skupaj z davčno  številko in naslovom. Osebni podatki, skupaj z davčno številko in naslovom so namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 • Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 5.6 pravil nagradne igre, bo izvajalec nagrajence v roku sedmih (7) delovnih dni obvestil o načinu prevzema nagrade.
 • Podeljevalec bo, v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo podeljevalec odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.
 • Izvajalec ne nosi nobenih nadaljnjih obveznosti v zvezi z nagrado, v akciji »Teenlifting center v Žalcu«, zlasti ne morebitnih davkov ali drugih javnih dajatev.
 • Izvajalčeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti.

6. člen
(Varovanje osebnih podatkov)

 • S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.
 • Udeleženec v nagradni igri dovoljuje, tako izvajalcu in podeljevalcu, kot upravljalcema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in s splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov.
 • Izvajalec in podeljevalec se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka v programu Radia Celje, njegovo fotografiranje in snemanje v promocijske aktivnosti izvajalca in podeljevalca, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti v radijskem programu, na spletnih straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih.
 • Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, za kar od izvajalca in podeljevalca ne bo zahteval plačila ali odškodnine.
 • Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje pisno na naslov:                  NT&RC d. o. o., Prešernova 19, 3000 Celje ali na [email protected]. Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

7. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)

 • Udeleženci nagradne igre, ki so v živo povezani v programu Radia Celje, morajo izpolniti vse pogoje in upoštevati vsa navodila. Radio Celje ima pravico, da prekine klic, če se presodi, da se oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja oziroma veljavni zakonodaji in pravilom nagradne igre.
 • Udeleženci ne smejo reklamirati katerega koli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed oziroma preklinjati ali izjaviti česar koli, kar bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katero koli osebo ali organ.
 • Udeleženci se strinjajo, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

8. člen
(Izključitev vključitve v SMS klub)

 • Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

9. člen
(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

 • Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršne koli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali motenje delovanja frekvence Radia Celje, spletne strani  http://www.nt-rc.si/radio-celje/, uradne Facebook strani Radia Celje, uradnega Instagram profila Radia Celje, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

10. člen
(Reklamacije)

 • Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov: [email protected].

11. člen
(Končne določbe)

NT&RC d. o. o.
Celje, 2. aprila 2019

Deli