Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Radia Celje

9:11

1. Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Radia Celje se nanašajo na vse oblike nagradnih iger Radia Celje (v etru, v SMS igrah, igrah na spletni strani www.radiocelje.com in na facebooku ter v morebitnih drugih oblikah nagradnih iger Radia Celje).

2. V nagradnih igrah lahko sodeluje vsak polnoletni poslušalec Radia Celje. Nepolnoletne osebe lahko v nagradnih igrah sodelujejo le ob privolitvi svojih staršev. Nepopolnih prijav (manjkajoči osebni podatki, nepravilni odgovori in podobno) v nagradnih igrah ne bomo upoštevali.
V nagradnih igrah, v katerih se zbirajo odgovori preko elektronske pošte, SMS-a ali facebooka, bo v žrebanju upoštevan le prvi poslan odgovor.
3. Vsi sodelujoči v nagradnih igrah morajo biti v času žrebanja dosegljivi na telefonski številki, ki so jo podali ob prijavi na nagradno igro. V kolikor se zgodi, da izžrebanec ni dosegljiv na tej telefonski številki, Radio Celje izžreba naslednjega potencialnega nagrajenca. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna.

4. Nagrajenec, ki je v zadnjih 30-ih dneh že prejel kakšno od nagrad Radia Celje, v nagradnih igrah ne more sodelovati. Radio Celje si pridržuje pravico, da v tem primeru nagrade ne podeli.

5. Radio Celje si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili
– se tudi po obvestilu izžrebancev v roku 14 dni nihče ne odzove na prevzem nagrade.

6. Nagrade niso zamenljive in se ne morejo izplačati v denarju. Za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in praviloma plačati davek (če ni v posebnih pravilih določeno drugače).

7. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko Radia Celje, preko telefona ali z obvestilom po pošti, na naslov, ki so ga navedli v prijavi za nagradno igro, najkasneje v desetih dneh od datuma žrebanja. Radio Celje bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado.

8. Zaposleni na Radiu Celje in v podjetju pokroviteljev, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

9. Kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na nagradne igre, lahko zainteresirani sporočijo Radiu Celje na elektronski naslov: [email protected]

10. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Celje, 26.11.2014

Deli